Regulamin

Regulamin
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego ANOISTORE, składania zamówień na produkty dostępne w  Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta zapłaty, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od Umowy, zasady składania i rozpatrywania reklamacji. Zanim dokonasz zakupu w naszym Sklepie Internetowym zapoznaj się z Regulaminem.
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
Sklep Internetowy ANOISTORE działający pod adresem www.anoistore.pl jest prowadzony przez Joanna Sprycha-anoi z siedzibą pod adresem: ul. Rekinowa 43a/36  85-435 Bydgoszcz,Nip 8751498128 Regon341390994 zwaną w niniejszym regulaminie Anoi.
Dane kontaktowe:
anoiclth@gmail.com

§ 2 DEFINICJE:

SKLEP INTERNETOWY – sklep oferujący sprzedaż produktów za pośrednictwem Internetu, działający pod adresem www.anoistore.com
KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonała zakupu w Sklepie Internetowym;
KONSUMENT - Klient będący osobą fizyczną, dokonującą zakupu w Sklepie Internetowym na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
DNI ROBOCZE – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
OFERTA ZAKUPU – oferta zawarcia Umowy Sprzedaży wysyłana przez Klienta w momencie sfinalizowania procesu zakupów w Sklepie Internetowym;
ZAMÓWIENIE – wszystkie produkty jakie Klient wskazał w Ofercie Zakupu, a które zostały przyjęte przez ANOISTORE do realizacji;
CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA – czas jaki potrzebny jest ANOISTORE do skompletowania Zamówienia i nadania przesyłki do Klienta;
CZAS DORĘCZENIA ZAMÓWIENIA – czas jaki potrzebny jest Firmie Kurierskiej na doręczenie Zamówienia pod wskazany przez Klienta adres od momentu prawidłowego nadania przesyłki przez ANOISTORE;
CENA PRODUKTU – cena brutto (zawierająca podatek VAT) pojedynczego egzemplarza produktu ustalona przez ANOISTORE i wskazana na stronie produktu;
CENA OSTATECZNA – cena brutto pojedynczego egzemplarza produktu obniżona o obowiązujące w danym czasie lub dla danego Klienta rabaty cenowe ustalane przez ANOISTORE, prezentowana w sekcji „torba zakupowa” w podsumowaniu procesu zakupów. Cena Ostateczna Produktu nie może być wyższa niż Cena Produktu określona na stronie produktu;
CENA CAŁKOWITA – suma Cen Ostatecznych za wszystkie produkty wchodzące w skład Oferty Zakupu lub Zamówienia;
KOSZTY WYSYŁKI - ustalone przez ANOISTORE koszty przesłania Klientowi zamówienia zgodnie z wybranym sposobem dostawy na wskazany adres.
WARTOŚĆ OFERTY ZAKUPU – suma Ceny Całkowitej i Kosztów Wysyłki dla poszczególnej Oferty Zakupu;
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA – suma Ceny Całkowitej i Kosztów Wysyłki produktów znajdujących się w konkretnym Zamówieniu przyjętym do realizacji;
FIRMA KURIERSKA – podmiot świadczący usługi przewozu wyznaczony przez ANOISTORE do wykonywania jego zobowiązań związanych dostawą zamówienia do Klienta;
DOWÓD ZAKUPU – jakikolwiek dokument potwierdzający dokonanie zakupu danego produktu w sklepie ANOISTORE. W szczególności są to takie dokumenty jak paragon fiskalny, faktura, rachunek,  potwierdzenie wykonania przelewu, potwierdzenie realizacji zamówienia czy potwierdzenie nadania przesyłki do Klienta.
§ 3 REJESTRACJA i SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
Zakupów można dokonywać całą dobę przez 7 dni w tygodniu za pośrednictwem sieci Internet, na stronie Sklepu Internetowego.
Klient składa ANOISTORE ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży poprzez kliknięcie przycisku „złóż zamówienie” w sekcji „koszyk”.
Poprzez złożenie zamówienia Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, a nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z obowiązku jego przestrzegania.
Na stronie Sklepu można się zarejestrować. Rejestracja jest jednorazowa. Przy każdym kolejnym zakupie Klient używa ustalonego wcześniej na stronie Sklepu Internetowego loginu i hasła.
Login i hasło mają charakter poufny. Odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem ich przez klienta osobom trzecim, ponosi tylko i wyłącznie Klient.
Produkty wskazane w Ofercie Zakupu nie podlegają rezerwacji i mogą zostać nabyte przez innych Klientów.
W Ofercie Zakupu Klient wskazuje:
produkt lub produkty jakie ma obejmować Umowa Sprzedaży, ich cechy oraz liczbę;
Prawidłowe dane do wysyłki obejmujące:
Imię i Nazwisko Klienta
Nazwę firmy (opcjonalnie)
Dokładny adres (siedziby firmy i/lub miejsca doręczenia) zawierający nazwę ulicy, numer domu i lokalu, kod pocztowy, nazwę miejscowości oraz kraj;
Aktywny adres e-mail Klienta;
Aktywny numer telefonu Klienta;
sposób zapłaty.
Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość wskazanych danych i ponosi wszelkie finansowe koszty związane z błędami adresowymi (w szczególności koszty wysłania paczki pod błędny adres oraz koszty zwrotu do nadawcy takiej przesyłki).
Na adres e-mail wskazany w Ofercie Zakupu ANOISTORE wysyła automatyczne potwierdzenie otrzymania oferty. Nie jest to potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji ani zawarcia Umowy Sprzedaży.
ANOISTORE może nie przyjąć Oferty Zakupu bez podawania jakiejkolwiek przyczyny według własnego uznania. Przyczyną nieprzyjęcia Oferty Zakupu może być między innymi niedostępność danego produktu, ograniczenia związane z jego wysyłką, niemożliwość wysłania zapłaty przez Klienta, niespełnienie przez Klienta kryteriów określonych w Regulaminie.
ANOISTORE nie ponosi wobec Klienta ani osób trzecich żadnej odpowiedzialności z tytułu nieprzyjęcia Oferty Zakupu.
§ 4 ANULOWANIE ZAMÓWIENIA PRZEZ KLIENTA
Klient może po złożeniu Oferty Zakupu anulować ją wysyłając stosowne zawiadomienie do ANOISTORE na adres anoiclth@gmail.com pod warunkiem, że zawiadomienie o rezygnacji zostanie wysłane przed otrzymaniem potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.
§ 5 UMOWA SPRZEDAŻY
Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą wysłania Klientowi przez ANOISTORE potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji na adres email Klienta.
Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w terminie dwóch Dni Roboczych od wysłania Oferty Zakupu oznacza nieprzyjęcie Oferty Zakupu.
ANOISTORE może przyjąć do realizacji tylko część produktów wskazanych w Ofercie Zakupu. W takiej sytuacji Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia części Zamówienia do realizacji.
Na podstawie Umowy Sprzedaży ANOISTORE  zobowiązuje się do przeniesienia na Klienta własności produktów oraz do dostarczenia ich Klientowi zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, a Klient zobowiązuje się do zapłaty ANOISTORE Wartości Zamówienia oraz do odebrania Zamówienia.
warunek zawieszający
Umowa Sprzedaży zostaje zawarta pod warunkiem zawieszającym, że Klient zapłaci Anoi Wartość Oferty Zakupu lub Wartość Zamówienia w terminie do 3 dni od daty zawarcia Umowy Sprzedaży. Za moment zapłaty uważa się dzień potwierdzenia zlecenia płatności u operatora płatności lub zaksięgowania środków na rachunku bankowym Anoi w przypadku płatności bezpośrednich.
Skutki prawne wynikające z zawarcia Umowy Sprzedaży powstają z chwilą gdy warunek zawieszający, o którym mowa w pkt. 17 zostanie spełniony. Niespełnienie tego warunku (nie uiszczenie Wartości Zamówienia) skutkuje rozwiązaniem Umowy Sprzedaży.
Strony mogą w drodze indywidualnych, pisemnych (e-mailowych) ustaleń określić inny sposób zapłaty za zamówione produkty. W takim przypadku warunek, o którym mowa w pkt. 17 uznaje się za niezastrzeżony.
 
§ 6 CENY PRODUKTÓW
Ceną wiążącą produktu jest Cena Ostateczna podana w podsumowaniu zamówienia w sekcji „Koszyk”.
Wszystkie ceny na stronie Anoi podane są w złotych polskich.
Wartość Oferty Zakupu podawana jest w „twoje zakupy” w sekcji „koszyk” po wskazaniu miejsca doręczenia Zamówienia oraz formy płatności.
Anoi może zmieniać Ceny Produktów na bieżąco oraz przeprowadzać różnego rodzaju akcje promocyjne oraz wyprzedaże. Oferty Zakupu złożone przed opublikowaniem takich zmian będą realizowane na dotychczasowych zasadach.

§ 7 FORMY PŁATNOŚCI
Płatność – Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.


W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
    Dostępne formy płatności:
Karty płatnicze:
Visa
Visa Electron
MasterCard
MasterCard Electronic
Maestro

Przelew na konto

Sprycha

ul rekinowa 43a/36

85-435 bydgoszcz

40 1050 1764 1000 0091 1168 1434

Zapłaty za Zamówienie Klient dokonuje z góry, nie później niż w ciągu 3 Dni Roboczych od daty otrzymania od Anoi potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. W potwierdzeniu tym znajdują się wszystkie niezbędne dane do realizacji zapłaty, w tym również Wartość Zamówienia.
Zapłata Wartości Oferty Zakupu może być dokonana przed przyjęciem Oferty Zakupu przez Anoi do realizacji. W takim wypadku będzie ona traktowana jako zaliczka, do której nie mają zastosowania przepisy prawa o zadatku. W przypadku nieprzyjęcia Oferty Zakupu przez Anoi lub przyjęcia do realizacji tylko części Oferty Zakupu, zaliczka zostanie Klientowi zwrócona w całości lub zostanie zwrócona różnica pomiędzy uiszczoną zapłatą a Wartością Zamówienia przyjętego do realizacji.
§ 8 DOSTAWA ZAMÓWIENIA
Anoi realizuje dostawy zamówionych produktów:
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem Firmy Kurierskiej UPS na zasadach i zgodnie z regulaminem Firmy Kurierskiej dostępnym na stronie www.ups.com
zagranicę za pośrednictwem Poczty Polskiej na zasadach i zgodnie z regulaminem Regulamin_świadczenia_powszechnych_usług_pocztowych.pdf Poczty Polskiej dostępnym na stronach Poczty Polskiej.
Koszty dostarczenia przesyłki do Klienta ponosi Klient.
Przyjmując przesyłkę od Firmy Kurierskiej lub Poczty, należy sprawdzić dokładnie opakowanie i jego zawartość. W przypadku uszkodzenia kurier powinien przygotować protokół szkody w dwóch egzemplarzach, podpisane przez przedstawiciela Firmy Kurierskiej i Klienta. Klient powinien skontaktować się z Anoi przez e-mail: anoiclth@gmail.com potwierdzając, że protokół szkody został sporządzony a przesyłka nie została odebrana. Klient powinien zachować kopię protokołu szkody.
§ 9 REALIZACJA ZAMÓWIENIA
Przez realizację Zamówienia należy rozumieć skompletowanie i prawidłowe nadanie do Klienta przesyłki zawierającej produkty przyjęte do realizacji w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia.
Zamówienia przyjęte do realizacji będą realizowane niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty na konto Anoi, nie później jednak niż w ciągu 10 (dziesięciu) Dni Roboczych. W przypadku płatnością karta czas realizacji zamowień wynosi 10 dni od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.Produkty niedostępne w momencie złożenia przez Klienta Oferty Zakupu lub produkty personalizowane na zamówienie Klienta są wysyłane do Klienta w czasie indywidualnie określonym w trybie ustaleń mailowych.
Klient otrzyma od Anoi informację na adres e-mail z potwierdzeniem nadania przesyłki oraz numerem listu przewozowego.
§ 10 WYMIANA TOWARU
Z uwagi na indywidualny charakter niektórych przedmiotów oferowanych w Anoi, nie każdy może podlegać wymianie. Zwłaszcza ograniczenie to dotyczy przedmiotów szytych na indywidualne zamówienie Klienta. Dlatego w przypadku braku pewności prosimy o ustalenie z pracownikami Sklepu Internetowego, czy ewentualna wymiana będzie możliwa.
Każdy przypadek wymiany towaru na inny egzemplarz traktujemy indywidualnie i co do zasady wymiana taka jest możliwa, z zastrzeżeniem pkt. 1.
Chęć wymiany zakupionego przedmiotu należy zgłosić mailowo do Anoi najpóźniej dziesięć dni od otrzymania przesyłki, wskazując w mailu na jaki przedmiot ma nastąpić wymiana oraz okazując dowód zakupu.
W przypadku otrzymania od Anoi potwierdzenia, że wymiana jest możliwa, Klient ponosi koszt przesyłek wymienianych przedmiotów do i ze Sklepu Internetowego.
Wymiana uzgodniona ze Sklepem Internetowym jest możliwa tylko w przypadku gdy odesłany towar nie nosi żadnych śladów użytkowania, jest zaopatrzony w oryginalne metki oraz jest odesłany wraz z dowodem zakupu.
§ 11 REKLAMACJE
Reklamacje należy składać pisemnie na adres mailowy lub pocztowy Anoi wskazany w pkt. 1 Regulaminu nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od wykrycia wady produktu, w przeciągu 2 lat od wydania produktu Klientowi.
Procedura reklamacyjna:
Proszę zrobić zdjęcia produktu (w szczególności wady) i wraz z opisem formularza reklamacyjnego oraz dowodem zakupu przesłać na adres mailowy anoiclth@gmail.com
Anoi podejmie decyzję o zasadności reklamacji lub jej bezzasadności w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia;
W przypadku uznania reklamacji wadliwy produkt należy dostarczyć na koszt Anoi na adres wskazany w pkt. 1 Regulaminu w sposób wskazany w informacji mailowej dotyczącej reklamacji.
Anoi wyśle Klientowi nowy egzemplarz produktu na swój koszt lub zwróci pieniądze – w zależności od życzenia Klienta – niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania wadliwego produktu.
§ 12 PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2014 r. z póz. zm.) KONSUMENT, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) towaru kupionego w Sklepie Internetowym Anoi.
W celu skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w pkt. 42 Konsument jest zobowiązany dostarczyć do Anoi pisemne oświadczenie o odstąpieniu od zawartej Umowy Sprzedaży wraz z dowodem zakupu.
Dla zachowania 14 dniowego terminu, o którym mówi ustawa wystarczy nadanie oświadczenia w ciągu 14 dni od daty doręczenia przesyłki do Konsumenta, także drogą mailową.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta w wyżej opisanym trybie jest on zobowiązany do zwrócenia na swój koszt zakupionego produktu w stanie niepogorszonym pozwalającym jednoznacznie stwierdzić, że produkt nie był używany, w oryginalnym opakowaniu, w terminie 14 (czternastu) dni od daty odstąpienia od umowy na adres Anoi wskazany w pkt. 1 Regulaminu. Sklep Anoi nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
W przypadku, gdy odstąpienie od umowy będzie skuteczne Anoistore.com zwraca KONSUMENTOWI cenę za produkt (wraz z kosztami wysyłki do Konsumenta).
§ 13 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Dokonując zakupu w Sklepie Internetowym Anoistore Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich)
Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
§ 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Anoi może w każdej chwili zaprzestać świadczenia usług, zmienić ofertę lub wycofać oferowane produkty bez podania przyczyny.  Zmiany te nie mają wpływu na wykonanie Umów Sprzedaży zawartych przed wprowadzeniem tych zmian.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
Wszystkie nazwy i wzory produktów oferowanych przez Anoistore w Sklepie Internetowym są własnością Anoistore i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej lub innych przepisów.
W przypadku zmiany Regulaminu Umowy Sprzedaży zawarte przed wprowadzeniem zmian są realizowane według zasad obowiązujących w momencie zawarcia Umowy Sprzedaży.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 06-04-2017 .

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów